Charakterystyka

Wersja do wydruku

Brąszewice, to wiejska w swym charakterze gmina w powiecie sieradzkim. Najbardziej na zachód wysunięta gmina województwa łódzkiego graniczy z gminami województwa wielkopolskiego.

Brak większych zakładów pracy poza działającą tu firmą Abel, producentem mrożonych wyrobów garmażeryjnych, powoduje, że głównym środkiem utrzymania mieszkańców tej liczącej 106 km2 powierzchni i około 4,5 tys. mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Na blisko 7 000 ha użytków rolnych stanowiących 64 % powierzchni gminy prowadzonych jest 817 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 8,6 ha. Tutejsze gleby nie należą do urodzajnych, przeważają grunty V i VI klasy. Gospodarcza, pozarolnicza aktywność mieszkańców gminy realizowana jest głównie w najprostszej formule podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Spośród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zdecydowaną większość stanowią małe firmy zatrudniające od 1 do 10 osób.

Ponad połowę powierzchni gminy zajmuje Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Mimo niewielkiego stopnia zróżnicowania poziomu terenu nie brak tu malowniczych, urokliwych zakątków. Prawdziwym bogactwem Gminy Brąszewice są lasy pokrywające aż 34% jej obszaru, a dominującym gatunkiem drzewa jest sosna. Toteż wiele z działających tu przedsiębiorstw prywatnych zajmuje się przeróbką drewna i produkcją palet. 
Największą część budżetu gminy pochłania oświata. Gimnazjum, przedszkole, trzy gminne i dwie prowadzone przez stowarzyszenie katolickie szkoły podstawowe angażują ponad 50% jej budżetu.

Inwestycje gminne, które samorząd chce realizować, opierają się w głównej części na kredytach i dofinansowaniach. 

Dużym problemem gminy jest stan dróg, których jest ponad 100 km. W roku 2011 zrealizowano przebudowę drogi gminnej Zagórcze – Starce – Zwierzyniec o długości 2261 m oraz przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Bukowiec, natomiast w 2012 roku zbudowana od podstaw została droga Grabostaw - Kamieniki o długości 960 m. Na najbliższe lata planowane są kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową.

Gmina Brąszewice to jedyna gmina w powiecie w której szkoły nie posiadają sali gimnastycznej. Dlatego też przystąpiono do realizacji projektu i taki obiekt powstaje przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach. W 2012 zrealizowano inny projekt obejmujący infrastrukturę sportową, a mianowicie budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Godynice przy Szkole Podstawowej. Na realizację powyższych zadań inwestycyjnych gmina pozyskała dofinansowania w postaci dotacji z środków krajowych, tj. z Ministerstwa Sportu, Województwa Łódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W 2012 roku gmina przystąpiła do realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, na którą gmina pozyskała środki unijne w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To największa gminna inwestycja, którą samorząd chciałby doprowadzić do finału w 2013 roku. W dalszych latach wraz z ewentualnym pozyskaniem środków zewnętrznych planowane jest podłączenie do oczyszczalni dwóch pobliskich miejscowości: Przedłęcze i Godynice.