PSZOK

Wersja do wydruku

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
z terenu Gminy Brąszewice


Miejsce lokalizacji Pasie 4A przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków
PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 -15:00
PSZOK prowadzony jest przez pracownika Urzędu Gminy w Brąszewicach kontakt telefoniczny 43 821 17 78 lub  517 580 700.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Brąszewice i wytworzone na tych nieruchomościach od właścicieli nieruchomości, którzy objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych i wnoszą z tego tytułu opłatę na rzecz gminy.
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
- opakowania z papieru;
- metale;
- tworzywa sztuczne oraz szkło;
- opakowania wielomateriałowe;
- odpady zielone i ulegające biodegradacji;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- przeterminowane leki;
- odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych (w ilości 2m3  w ciągu roku od nieruchomości zamieszkałej);
- zużyte opony (do rozmiaru 1250x400).