Hodowcy świń - nowe przepisy

Wersja do wydruku

Główny Inspektorat Weterynarii, Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Jeśli Pan/Pani hoduje świnie

prosimy o zwrócenie uwagi

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z pózn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminarz proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu. Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedna. sztukę powinna wynosić:

a) dla loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stale podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża -otwory odpływowe;

b) dla loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stale podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:
1) do 5 sztuk - powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;
2) powyżej 39 sztuk - powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.
Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:
1) do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m;
2) powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m.

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie Dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością. zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcje Weterynaryjną do organów ścigania.

Główny Inspektorat Weterynarii, Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt