Deklaracja dostępności

Wersja do wydruku

Urząd Gminy w Brąszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Brąszewice (https://www.braszewice.pl)

Strona internetowa zostanie do końca 2023 r. całkowicie zmieniona na nową, zbudowaną w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-15.

Strona internetowa jest w niewielkiej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach, przyciski w odtwarzaczu wideo i karuzelach z informacjami nie są możliwe do obsługi tylko przy pomocy klawiatury.
- elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu.
- elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, przyciski okien modalnych i przyciski karuzel z informacjami posiadają dostępne teksty alternatywne w języku innym niż język strony.
- treści na stronie nie są poprawnie wyświetlane po powiększeniu strony narzędziami przeglądarki, oraz ze zwiększonym odstępem linii, odstępem między paragrafami, odstępem między literami i odstępem między słowami zgodnie z WCAG 1.4.10 i 1.4.12.
-niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą.
- niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła.
- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Jakubczak, ug_braszewice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 821 17 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać zadania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Budynku Urzędu Gminy
Budynek Urzędu Gminy w Brąszewicach znajduje się przy ul. Sieradzkiej 98. Dojścia do budynku są utwardzone. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek jest wolny od barier poziomych i pionowych, posiada, przy wejściu głównym windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń, znajduje się przy wejściu głównym w formie wizualnej tablicy informacyjnej. Drzwi do wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) mają szerokość min. 90 cm. Przy wszystkich drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne z numerem pokoju, nazwiskami osób obsługujących i nazwy stanowisk. Do budynku mogą wchodzić osoby wraz z psem asystującym. W budynku znajduje się oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z oświetleniem awaryjnym.

Aplikacje mobilne
Urząd Gminy nie udostępnia aplikacji mobilnych.